Ochrana osobních údajů

 

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost Chytrá péče s.r.o., se sídlem Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1, IČO 27927946, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127094, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracovatel deklaruje, že je řádně registrován v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to pod číslem 00065026.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

 • Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás.
  V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.
  V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

 • Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete.
  Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 • Osobní údaje, které zpracováváme automaticky.
  Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

 • Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

*Poučení subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijme zpracovatel coby Správce údajů požadovaná opatření bez zbytečného odkladu.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

 • Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

 • Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.