top of page
logo_.png

Linka důvěry

Soc. poradce

Sociální rehabilitace

volejte nebo pište zde:

800 124 111

Snoezelen je terapeutická metoda, která využívá speciálně navržené prostředí ke stimulaci smyslů různými podněty, jako jsou světla, zvuky, vůně a hmatové prvky.
V rámci terapie se u seniorů zaměřujeme na redukci stresu
a úzkosti, zlepšení smyslového vnímání, podporu komunikace
a interakce a zvýšení pohody
a kvality života.

soc_reh.png

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je “společná cesta” klienta s terapeutem, jeho současným, minulým a budoucím životním příběhem. Psychoterapie Chytré péče je určena seniorům 65+ a pečujícím osobám. Naši psychoterapeuti mají požadované vzdělání k výkonu své praxe a pracují podle Evropského etického kodexu psychoterapeutů.

soc_reh.png

ERGOTERAPIE

Naše Ergoterapie seniorům pomáhá v udržení soběstačnosti a zachování schopnosti zvládat každodenní úkoly, a to navzdory věkem podmíněným fyzickým, kognitivním nebo emocionálním změnám. ​V rámci terapie se u seniorů zaměřujeme na trénink jemné motoriky, cvičení rovnováhy a mobility či procvičování kognitivních funkcí.

CHYTRÁ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá k dosažení Vaší vyšší míry samostatnosti, kompetentnosti

a soběstačnosti, a to rozvojem schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností, které jsou nezbytné pro běžný, důstojný

a plnohodnotný život.

 

Služba je úzce propojena s naší další sociální službou Odborné sociální poradenství, v rámci které s Vámi rádi sestavíme plán podpory, na základě kterého společně dosáhneme Vašich vytyčených cílů.

KONCEPT

SNOEZELEN

 

 

V rámci služby Sociální rehabilitace se věnujeme také cílené aktivizaci, relaxační terapii a podpoře všech smyslů seniorů za pomoci konceptu Snoezelen.

 

Metoda se zaměřuje na prohlubování

či udržení smyslového vnímání, na podporu komunikace klientů, na procvičování jemné motoriky i na cílenou relaxaci.

KLUB CHYTRÉHO SENIORA

Základním principem je udržet osamělé seniory v aktivitě. Nabízíme např. literární setkávání, spolupráci na přípravě časopisu Chytrý senior,  výlety do přírody, soutěže, projekt "Radost 

s obrázkem" a další.

Práce se seniory nám dává smysl.

Stáří je pro nás moudrost a my o ni rádi pečujeme.  Plníme potřeby a přání seniorů, a hlavně přinášíme klid a jistotu.

​Naše podpora 

je zaměřena na:​​​​​

Hledání možností, které umožní Vaše aktivní

zapojení do řešení Vaší nepříznivé sociální situace.

Vytvoření podmínek pro Váš návrat do aktivního života nebo které zmírní důsledky Vaší nepříznivé situace.

Navrácení důvěry ve Vaší kompetenci, případně podporu při jejich získávání či upevňování.

Podporu při Vašem vyrovnávání či adaptování se na novou životní situací.

Komu je naše

služba určena:

Seniorům

Osobám se zdravotním postižením

Osobám

s chronickým duševním onemocněním

Týraným osobám

(v oblasti soc. podpory)

Osobám

s chronickým onemocněním

Maminkám

s dětmi v tíživé život. situaci

Sociální péči 

zajišťujeme

v těchto oblastech:

Nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, asistence při nákupu.

Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při změně bydlení a následná adaptace.

Pomoc při Vašem vyrovnání se/adaptování se s/na novou životní situaci či prostředí (včetně pomoci uprchlíkům z Ukrajiny).

Podávání informací o možnostech získávání a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně doporučení jejich vhodnosti.

Pomoc při komunikaci s lékařem.

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb-kadeřník, pedikúra, ...

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, …).

Podpora při dodržování režimu dne (např. podpora při vstávání, dodržování schůzek, …).

Podpora při uplatnění práv a zájmů.

Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru.

Upevňování sociálních schopností a dovedností, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob - volnočasové aktivity vč. plánování.

Podpora při hospodaření s financemi, nácvik placení úhrad, podpora při využívání běžných finančních produktů - internet banking, bankovní účet, …

Nácvik hledání zaměstnání, podpora při udržení zaměstnání.

Možnost účasti v našem Klubu chytrého seniora.

Podpora a pomoc při využívání informačních zdrojů - nácvik práce na PC.

Doporučení jiných služeb, navázání další služby.

Službu Sociální rehabilitace poskytujeme v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji

Naše provozovny:

 • Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1

 • Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2

 • Hybešova 30, 602 00 Brno-střed-Staré Brno

Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás na:

800 124 111

snoezelen

Snoezelen

V rámci služby Sociální rehabilitace se věnujeme také cílené aktivizaci, relaxační terapii a podpoře všech smyslů seniorů za pomoci konceptu Snoezelen. Metoda se zaměřuje na prohlubování či udržení smyslového vnímání, na podporu komunikace klientů, na procvičování jemné motoriky i na cílenou relaxaci.

 

Koncept Snoezelen se provádí ve speciálně vybavené místnosti, která je u nás v Chytré péči upravena přímo pro cílovou skupinu seniorů.

 

Činnosti v místnosti Snoezelen mohou pomoci seniorům, kteří se například vyrovnávají se smrtí partnera či se adaptují na novou životní situaci, která je pro ně složitá. Zvláště vhodná je návštěva Snoezelenu pro osoby trpící demencí. Náš Snoezelen ale mohou navštívit i senioři za účelem prevence ochabování smyslů, může se tak jednat i volnočasové aktivity prováděné v této multismyslové místnosti.  

Pokud máte zájem o návštěvu místnosti Snoezelen v Brně, či se chcete dozvědět více informací, neváhejte se na nás obrátit.  

Pro domluvení cílené aktivizace v místnosti Snoezelen je nutné se domluvit dopředu, nelze přijít bez objednání!

Pro objednání Snoezelen Brno pište zde:

Mgr. Blanka Tylová    tylova@chytrapece.cz

Mgr. Nikola Žáčková    zackova@chytrapece.cz

Pro objednání Snoezelen Praha pište zde:

Bc. Slavěna Jeleňová     jelenova@chytrapece.cz

Bc. Denisa Bartošová    bartosova@chytrapece.cz

Činnosti prováděné v místnosti Snoezelen jsou vždy zaměřeny individuálně pro každého klienta, čas trávený v této místnosti s terapeutem je zdarma. Koncept Snoezelen je u nás přednostně poskytován seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením.  

ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VYBAVENÍ MÍSTNOSTI SNOEZELEN DĚKUJEME NADACI EPCG!!! 

psychoterapie

Psychoterapie

psychotherapy-7393379_640.png

Psychoterapie Chytré péče je určena seniorům 65+ a pečujícím osobám. Důvodů, proč můžete využít terapii, se najde mnoho. Může jít o akutní potíž v nějaké oblasti nebo o dlouhodobě složitou životní situaci. Nejčastěji se na nás klienti obrací když:
 

 • pociťují hluboké strachy, úzkosti, smutky nebo jiné nepříjemné emoce

 • prochází velkými změnami v životě, vlastní nemocí či životní ztrátou

 • mají pocit, že jim rodina či partner nerozumí nebo mají o ně obavy

 • cítí únavu či vyčerpání při pečování o své blízké nebo mají pocit, že ztratili spojení sami se sebou atd.
   

Psychoterapie začíná úvodní schůzkou, která slouží k vzájemnému seznámení a k vyjasnění očekávání. Četnost sezení je velmi individuální
a záleží na tématu, se kterými klient přichází. Nejčastější frekvence je setkání co 14 dní. Spolupráce trvá často několik měsíců, někdy i více let. Terapeutické sezení má 50 min. Setkání jsou důvěrná. Je samozřejmě možné terapii kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů ukončit.

Pro sjednání bezplatné psychoterapie osobně v naší poradně na Václavském náměstí v Praze nás prosím kontaktujte: emailem terapie@chytrapece.cz. (Uveďte telefonní číslo, na které se vám ozveme nazpět.)

V případě pohybového omezení klienta je možné sjednat psychoterapii i on-line formou. 

Ergoterapie

Naši ergoterapeuti pracují s jednotlivci nebo ve skupinách a vytvářejí individuální plány, které reflektují specifické potřeby a schopnosti každého našeho klienta - seniora.  V rámci ergoterapie především realizují:

 • Cvičení zaměřená na jemnou motoriku: Aktivity jako ruční práce, psaní nebo používání nástrojů k udržení a zlepšení jemné motoriky.

 • Paměťová cvičení: Hry a aktivity zaměřené na trénování paměti a kognitivních funkcí.

 • Cvičení pro zlepšení rovnováhy a mobility: Chůze s překážkami, balanční cvičení a další aktivity zaměřené na zlepšení fyzické zdatnosti.

 • Příprava jídel: Cvičení v kuchyni, které může zahrnovat plánování, přípravu a vaření jídla, což pomáhá udržet samostatnost v této oblasti.

 • Sociální aktivity: Podpora účasti na společenských akcích, skupinových aktivitách nebo zájmových činnostech

Cíle Chytré ergoterapie:​

 • Zvýšení soběstačnosti: Pomáhá seniorům zůstat co nejdéle nezávislými v každodenním životě.

 • Zlepšení kvality života: Podporuje celkovou pohodu a životní spokojenost.

 • Prevence pádů a zranění: Zlepšení fyzické kondice a přizpůsobení prostředí snižuje riziko pádů a jiných zranění.

 • Podpora duševního zdraví: Pomáhá snižovat pocity izolace, deprese a úzkosti prostřednictvím sociálního zapojení a aktivní účasti na různých činnostech.

449729024_1020092970125501_7937018287257751322_n.jpg
Ergoterapie
 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram

2020 © Chytrá Péče s r.o. | design Rostislav Haufer, MBA | programování Feel Care s.r.o. Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá

na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

bottom of page